بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطهبرای شما نمایش داده می شود که می تواند نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

بررسی-اثربخشی-آموزش-خودکارآمدی-بر-اهمال-کاری-تحصیلی-دانش-آموزان-متوسطه

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش مشاوره مدرسه در 119 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

====================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
====================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی 30 نفر که نمره بالایی در اهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه 15 نفر است). آموزش خودکارآمدی به مدت 10 جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). یافته‌ها نشان دادند آموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است.


مقدمه
یکی از اهداف مهم آموزش‌وپرورش ایجاد زمینه برای رشد همه‌جانبه فرد و تربیت انسان‌های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. ازآنجا ‌که دانش‌آموزان به‌عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه‌ای دارند، توجه به این قشر از جامعه ازلحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می‌گردد. بااین‌وجود از کل دانش‌آموزانی که وارد سیستم آموزش‌وپرورش می‌شوند، تعداد کمی از آن‌ها می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این عرصه موفق گردند و عملکرد تحصیلی  خوبی از خود نشان دهند. یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در عوامل تحصیلی دانش‌آموزان عوامل روان‌شناختی آنان است (میکائیلی ، افروز و قلی زاده ، 1391). ازجمله ویژگی‌های روان‌شناختی مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اهمال کاری  است(مطیعی ،حیدری،صادقی ، 1392).
واژه انگلیسیprocrastination در فارسی معادل تعلل، اهمال کاری، سهل انگاری و به تعویق انداختن کارهاست (الیس و نال ، 1997؛ ترجمه فرجاد،1382). اهمال کاری اغلب به عنوان تأخیر غیر منطقی رفتار مورد بررسی قرار می گیرد (کنوس ، 2000،به نقل ازاستیل ، 2007). همچنین بالکیس و دورو  (2007) اهمال کاری را به عنوان فروگذاری از انجام وظایف و مسئولیتها در یک شکل و اندازه و زمان به موقع و مورد انتظار، علیرغم اجتناب پذیر بودن و توانایی فرد جهت انجام آن و آگاهی از پیامدهای ناخوشایند طفره رفتن از انجام مسئولیت‌ها تعریف می کنند. اهمال کاری باتوجه به پیچیدگی و مولفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد. ازجمله اهمال کاری در تصمیم گیری، اهمال کاری روان رنجورانه، اهمال کاری وسواس- اجباری، اهمال کاری تحصیلی، اهمال کاری عمومی یا کلی،که متداولترین شکل آن در دوران نوجوانی و جوانی اهمال کاری تحصیلی است (سولومون و راثبلوم ، 1984؛ جوکار، 1386).
ارتباط اهمال کاری با اضطراب، خودکارآمدی وعزت نفس پائین در پژوهش‌‌های مختلفی به تأیید رسیده است(جانسون  و بلوم  ، 1995). از سوی دیگر محققان از اين اظهارنظر که اجتناب يک انگيزه اصلي براي اهمال کاری است حمايت مي‌کنند. افرادی که در توانایی حل مسأله با مشکل مواجه هستند ، در برابر تكاليف  چالش انگيزي كه فراتر از منابع  در دسترس شان است و يا تكاليف ملال‌آور با شيوه‌اي هيجاني  و به صورت مضطربانه برخورد مي‌كنند و برای اجتناب از اين هيجان ناخوشايند، ازموقعیت‌‌های مستلزم رویارویی با مسأله اجتناب می‌کنند(فراري و دایز  مورالز  ، 2007).
محیط‌‌های آموزشی (مدرسه و دانشگاه) ، دانش آموزان و دانشجویان را با منابع متغیر و مختلفی از فشارهای تحصیلی مواجه می کنند. از جمله اینکه دانش آموزان را از این نظر که توانایی‌‌هایشان  برای درگیری با چالش‌‌ها و تكاليف مورد يادگيري در یک زمان محدود و در مقایسه و رقابت با دیگران مورد ارزیابی قرار می گیرد تحت فشار قرار می دهد. این در حالی است که تحقیقات نشان می دهد که هنوز تعداد زیادی از دانش آموزان و حتی در سطوح بالای تحصیلی دانشجویان ممکن است مهارت‌‌های لازم جهت مواجهه با چنین  شرایط چالش برانگیزی را دریافت نکرده باشند (الكساندر و انوگبازي ، 2007).
آموزش خودکارآمدی تحصیلی از اهداف مهم آموزشی و تربیتی است،که از طریق آن می توان افراد را برای مقابله با چالشها و شرایط متغیر آموزشی آماده کرد، فقدان این مهارت‌‌ها به عنوان مانعی بر پیشرفت تحصیلی، می تواند عزت نفس و ادراک خودکارآمدی افراد را نیز در مواجهه با شرایط فوق متاثر، منجر به اضطراب و به دنبال آن اجتناب از انجام وظایف مورد انتظار شود.

فهرست مطالب بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه به شرح زیر می باشد:
چکیده
فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه        
بیان مسئله       
اهمیت و ضرورت پژوهش         
اهداف پژوهش         
فرضیه‌های پژوهش      
متغیرهای پژوهش     
تعریف مفاهیم پژوهش        
فصل دوم ادبیات پژوهش
مقدمه        
مفهوم اهمال کاری    
انواع اهمال کاری     
علل اهمال کاری      
اهمال کاری به عنوان یک اختلال شخصیتی       
بررسی اهمالکاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی       
پیشایندهای اهمال کاری          
پيامدهای اهمال کاری   
سبک‌‌های مقابله ای اهمال کاری    
خودکارآمدی     
تعاریف خودکارآمدی      
خودکارآمدی تحصیلی             
منابع اطلاعاتی خودکارآمدی    
ابعاد خودکارآمدی        
عوامل موثر بر خودکارآمدی   
راهبردهای بهبود خودکارآمدی
پیشینه پژوهش            
فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش
مقدمه        
روش پژوهش       
جامعه آماری پژوهش       
نمونه و روش نمونه‌گیری       
ابزار پژوهش        
روش اجرای پژوهش       
شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی     
روش تجزیه‌وتحلیل پژوهش             
فصل چهارم : تجزیه‌وتحلیل  داده‌ها
مقدمه        
تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش   
تحلیل آماری فرضیه های پژوهش 
فرضیات آزمون آماری      
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه        
بررسی فرضیات پژوهش     
محدودیت‌های پژوهش                
پیشنهادهای پژوهش          
پیشنهادهای کاربردی        
منابع و مآخذ
منابع فارسی     
منابع لاتین       
پیوست‏ها
پرسشنامه            
برنامه آموزش خودکارآمدی          
چکیده انگلیسی    
صفحه عنوان انگلیسی            


دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: پایان نامه خودکارآمدی پایان نامه اهمال کاری تحصیلی بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه علل اهمال کاری اختلال شخصیتی ویژگی شخصیتی سبک‌‌های مقابله ای اهمال کاری تعاریف خودکارآمدی ابعاد خودکارآمدی

مطالب مرتبط

بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفهوم خودکار آمدی (فصل 2 پایان نامه)

دانلود مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی (فصل دوم پایان نامه روانشناسی)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم و ابعاد خودکارآمدی


تحقیق بررسی آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

دانلود طرح توجیهی تولید قوطی کنسرو

رساله طراحی مرکز تربیت مربی

تحقیق مالیات بر واردات کالا در تجارت بین الملل

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بیمارستان قلب و عروق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و ابعاد سرمایه های اجتماعی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی ذهنی (فصل 2)

رساله و پایان نامه معماری طراحی مجموعه جهانگردی

رابطه خوش بيني و بد بيني با سلامت عمومي

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلال درخودماندگی چشمی