بررسی ارزيابی ضرورت و خلاءهای موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد بررسی ارزيابی ضرورت و خلاءهای موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزانبرای شما نمایش داده می شود که می تواند نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی ارزيابی ضرورت و خلاءهای موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان

بررسی-ارزيابی-ضرورت-و-خلاءهای-موجود-در-آموزش-مهارت‌های-زندگی-دانش-آموزان

تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارزيابی ضرورت و خلاءهای موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان از سری تحقیق های رشته علوم تربیتی میباشد. این تحقیق با گرایش برنامه ریزی درسی در 167 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده
  یکی از وظایف اساسی آموزش و پرورش هر کشور پرورش استعدادهای دانش آموزان و آماده سازی آنان برای شرکت فعال در امور جامعه است، حمایت از دانش آموزان و هدایت آنان برای دست یابی به هدف های مطلوب در زندگی، برخورد موثر با مشکلات، توجه به محدودیت ها، لزوم آموزش مهارت های زندگی را برای رسیدن به این هدف ها آشکار می سازد. هدف اين تحقيق ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه بود. سوالات تحقيق با در نظر گرفتن ارزیابی میزان مهارت های زندگی دانش آموزان متوسطه شهر اصفهان بر حسب ويژگي هاي دموگرافيک (جنسيت، رشته تحصيلي،پایه تحصیلی، ناحیه آموزشی) طراحي شد. نوع تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش،   توصيفی ـ پیمایشی بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان پایه سوم و چهارم متوسطه به تعداد 27878 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه ای ـ طبقه اي متناسب با حجم 209 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد. در اين پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته مهارت های زندگی داراي 41 سؤال بسته پاسخ با مقياس پنج درجه اي لیکرت و مصاحبه در قالب چهار سؤال باز پاسخ استفاده شد. روايي پرسشنامه ها بصورت محتوايي مورد تأیید قرار گرفت. ضريب پايايي پرسشنامه مهارت های زندگی با استفاده از ضريب آلفاي کرانباخ 90/0 درصد برآورد گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري در دو سطح توصيفي(فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و در سطح استنباطي (آزمون t تک نمونه ای، آزمونt مستقل، آزمون تحلیل واریانس، آزمون هاي تعقيبي و ضريب همبستگي پيرسون) صورت گرفت. يافته ها نشان داد ميانگين مهارت های زندگی در مؤلفه های حل مساله، تصمیم گیری، ارتباط، شهروند جهانی، مشارکت و همکاری و فناوری اطلاعات پایین تر از حد متوسط بوده است. تفاوت معناداري بين مهارت های زندگی دانش آموزان بر حسب جنسيت، رشته تحصيلي، پایه تحصیلی  و ناحیه آموزشی وجود ندارد.

مقدمه
   یکی از وظایف اساسی آموزش و پرورش هر کشور پرورش استعدادهای دانش آموزان و آماده سازی آنان برای شرکت فعال در امور جامعه است، ضرورت حمایت از دانش آموزان و هدایت آنان برای دست یابی به هدفهای مطلوب در زندگی، اتخاذ شیوه های درست برای حل مسائل خود، برخورد موثر با مشکلات، آشنایی با امکانات خود و جامعه و همچنین توجه به محدودیت ها، لزوم آموزش مهارت های زندگی را برای رسیدن به این هدفها آشکار می سازد. ضرورت رفتار بهینه ی افراد در جامعه مهم تر از اخذ مدارک عالی دانشگاهی به نظر می آید و نهاد آموزش و پرورش باید تلاش خود را متمرکز سازد تا انسان هایی آگاه، توانا، انسان هایی واجد اخلاق حسنه تحویل جامعه دهد به طوری که نه تنها خود در زندگی در یاس، ناامیدی و بی ارزشی غوطه ور نشود بلکه توانایی کمک به حل معضلات دیگران را نیز داشته باشد.
  آموزش مهارت های زندگی مورد توجه بسیاری از مربیان و صاحب نظران تعلیم و تربیت بوده است برای مثال از نظر جان دیویی، هدف تعلیم و تربیت آماده کردن شهروندان برای اداره خود است و این یادگیری مثل هر یادگیری دیگر باید از راه عمل صورت گیرد، به نظر دیویی بزرگترین نقص آموزشگاههای سنتی که مایه بسی تاسف است آن است که در آن سعی می شود در محیطی که فاقد هرگونه روح اجتماعی است برای اجتماع، اعضای شایسته و مفید تربیت کند (شکوهی،1379،ص 203). در عین حال، اهداف یا کانون توجه برخی نظریه های برنامه درسی از قبیل نظریه های انسان گرایانه، اجتماعی و رشدگرا آموزش مصادیق مهارت های زندگی است (میلر،1380،ص 54).
   در اهداف آرمانی و اهداف دوره تحصیلی نظام آموزش جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت و یا به طور ضمنی به آموزش مهارت های زندگی تاکید شده است، بنابراین ضرورت آموزش این گونه مهارت ها برای دانش آموزان ایرانی به شدت احساس می گردد لذا این پژوهش به دنبال ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه می باشد.
  آموزش مهارت های زندگی فرد را برای غلبه بر تنشها و مشکلاتی که گریبان گیر فرد و جامعه است آماده می کند. منظور از مهارت های زندگی آن نوع توانایی های عملی است که برای موفقیت و احساس شادمانی در زندگی روزمره مورد نیاز می باشد و اهداف آموزشی این مهارت ها از الزامات و نیازهای روزمره استخراج می شود. مهارت های زندگی بسیار متعدد هستند و ماهیت و انواع آن با توجه به موقعیت ها، فرهنگ و جوامع تغییر می یابد. به هر حال، آموزش این مهارت ها برای همه دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه بسیار مهم و حیاتی است. زیرا در دوره متوسطه قسمت اعظم استعدادهای نوجوانان بروز می کند، قدرت یادگیری به حد اعلای خود می رسد، کنجکاوی آنان جهت معینی می یابد و مسائل جدید زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب حرفه – شغل، اداره خانواده و گرایش مرام و مسلک ذهن آنان را به خود مشغول می سازد و به مرحله ادراک ارزش های اجتماعی، اقتصادی و معنوی می رسند.
  این دوره از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی، روانی و اجتماعی دوره بسیار مهمی است دوره ای که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند می دهد و گروه کثیری را برای ورود به جامعه و بازار کار مهیا می کند. از این رو هرگونه نارسایی و خلل در این دوره مستقیماً بر عملکرد هر دو حلقه آموزش عمومی و عالی تاثیر بسزایی دارد (صافی،1380،ص90). شواهد بسیاری موید آن است که آموزش مهارت های زندگی برای دانش آموزان ایرانی در صحنه عمل چندان مورد تاکید قرار نگرفته و تحقیقات انجام یافته بر روی برنامه های آموزشی و میزان دستیابی دانش آموزان به مهارت های زندگی فقدان یا کمبود آن را نشان می دهد. این پژوهش با درک اهمیت این مسئله، در تلاش است که از طریق مستند سازی واقعیات موجود در صحنه آموزش   مهارت های زندگی زمینه ای را برای جلب توجه سیاستگذاران آموزشی و برنامه ریزان درسی فراهم نماید.

فهرست مطالب بررسی ارزيابی ضرورت و خلاءهای موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان به شرح زیر می باشد:
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه    
1- 1- بیان مسئله    
1- 2- اهمیت و ضرورت تحقیق   
1- 3- اهداف تحقیق   
1- 4- سؤالات تحقیق   
1- 5- تعاریف نظری    
1- 6- تعاریف عملیاتی   
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه    
2- 1- جایگاه آموزش مهارت های زندگی   
2-2- پیشینه توجه به آموزش مهارت های زندگی   
2- 3- تبیین مفهوم مهارت های زندگی   
2- 4- انواع مهارت های زندگی    
2- 5- مولفه های مهارت های زندگی   
2- 5-1- مهارت حل مساله    
2- 5-2- مهارت تصمیم گیری    
2- 5-3 مهارت شهروند جهانی   
2- 5-4- مهارت برقراری ارتباط   
2- 5-4-1 اهمیت یادگیری روش های موثر برقراری ارتباط   
2- 5- 5- مهارت فناوری اطلاعات    
2- 5- 6- مهارت مشارکت و همکاری   
2- 6- آموزش مهارت های زندگی در چهارچوب نظریه های برنامه درسی   
2- 6-1-دیدگاه اجتماعی   
2- 6-2- دیدگاه انسانگرایانه    
2- 6-2-1-اصول برنامه های آموزش و پرورش انسانگرایانه   
2- 6-3-دیدگاه رشدگرا   
2- 7- نظریه های یادگیری مرتبط با آموزش مهارت های زندگی   
2- 7-1-نظریه یادگیری اجتماعی   
2- 7-2-نظریه سازنده گرایی   
2- 7- 3- نظریه هوش چندگانه    
2- 8- جمع بندی نظریه های یادگیری   
2- 9- روش های تدریس مهارت های زندگی    
2-10- دوره متوسطه   
2- 11- سوابق پژوهشی تحقیق   
2- 11- 1- تحقیقات خارجي   
2- 11-2 تحقیقات داخلي    
2- 12- خلاصه و جمع بندی   
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه   
3- 1- روش تحقیق   
3- 2- جامعه آماری    
3- 3- تعیین حجم نمونه   
3- 4- روش نمونه گیری   
3- 5- ابزار اندازه گیری    
3- 6- روایی پرسشنامه   
3- 7- پایایی پرسشنامه   
3- 8- روش جمع آوری اطلاعات    
3- 9- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها    
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه   
4- 1- بخش اول: توصيف مشخصات فردي نمونه آماري   
4- 1- 1- جنسیت    
4- 1- 2- پایه تحصيلي   
4- 1- 3- رشته تحصيلي  
4-1– 4- ناحیه آموزشي   
4-2- بخش دوم: تحلیل توصیفی پرسشنامه   
4- 3- بخش سوم: تجزيه و تحليل سؤالات پژوهش  
4- 4- بخش چهارم: تحلیل یافته های مصاحبه    
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه   
5- 1- خلاصه موضوع ها و روش ها    
5- 2- بحث و نتیجه گیری    
5- 3- یافته های تحقیق   
5- 3-1 یافته های کمّی   
5- 2- 2-یافته های کیفی   
5- 4- پیشنهادات    
5- 4- 1- پیشنهادات کاربردی   
5- 4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده    
5- 5-  محدودیت ها    
منابع و مآخذ   
پيوست    
 


دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: پایان نامه مهارت های زندگی تحقیق مهارت حل مساله مهارت شهروند جهانی مهارت تصمیم گیری آموزش مهارت های زندگی نظریه یادگیری اجتماعی نظریه هوش چندگانه نظریه های یادگیری مهارت های زندگی

مطالب مرتبط

بررسی ارزيابی ضرورت و خلاءهای موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان


تحقیق بررسی تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری و گردشگری بهده به منظور ارائه ی الگویی اثربخش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سيستم مديريت ارتباط با مشتري(بازاریابی رابطه ای) (فصل دوم پایان نامه)

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید خوراک دام و طیور(به ظرفیت تولید 15000 تن در سال )

دانلود پرسشنامه احتياط (ميزان محتاط بودن)

دانلود مقاله مقایسه تاثیر مدل های رفتاری خاک در شبیه سازی عددی پی سطحی

مطالعات و رساله معماری طراحی موزه سنگ

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش ازدواجهای فامیلی (فصل 2)

مبانی نظری اختلال نظریه و اختلالات شخصیت نوجوانی (فصل دوم)

دانلود طرح توجیهی تولید سرنگ(آمپول)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس تنهایی(فصل دوم)